2024 YILINDA YENİ BİZLE DAHA İLERİ HEDEFLERE
Alışveriş çantası
Alışveriş sepetiniz boş

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.   İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Max Pine Gıda ve Kozmetik Pazarlama A.Ş. (bundan sonra "Max Pine" olarak anılacaktır) ile yukarıdaki sayfada yer alan Üyelik Başvuru Formu'nda bilgileri yazılı olan Distribütör arasında akdedilmiştir.

2.   Distribütör, işbu Sözleşme’nin kendisine teslim edilmiş olduğunu, Sözleşme’nin içeriğini okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aşağıdaki maddeler, Max Pine ile Distribütör arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

3.   Distribütör, Max Pine ürünlerinin alım ve satımını kendi nam ve hesabına bağımsız olarak yapar.

4.   Max Pine ile Distribütör arasında 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamaktadır. Sözleşme’nin hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz. Distribütörün, üyelik ilişkisi sırasında Max Pine bünyesinde çalıştığını ya da Max Pine'ın talimatlarına tabii olduğunu söylemesi, yayması ve ima etmesi kesinlikle yasaktır. Distribütör, kendi işi ile ilgili her türlü izni kendisi alacak ve vergi mükellefiyetlerini yerine getirecektir. Max Pine'ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.   Distribütör, doğrudan satış faaliyetleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle, tüketiciye imzalattığı ön bilgilendirme formu ve iş yeri dışında kurulan satış sözleşmenin bir nüshasını Max Pine'a iletmekle ve ikinci bir nüshayı üç (3) yıl süreyle saklamakla, cayma formunu tüketiciye teslim etmekle, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri her türlü ödemeyi yapmakla, ilgili mevzuatta tarafınca üstlenmesi gereken tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Max Pine, Distribütör’ün yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykin hareket etmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğrarsa ilgili tutan Distribütör'e rücu edebilecektir.

6.   Distribütör, doğrudan satış faaliyetleri kapsamında sadece ilgili mevzuata ve Max Pine Tanıtım Kurallarına uygun ifadelerde bulunabilir. Uygun olmayan ifadelerde bulunulması halinde, Max Pine bu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir. Max Pine bu ihlallerden dolayı uğrayacağı zarara Distribütörden talep etme hakkını saklı' tutmaktadır.

7.   Distribütör, Max Pine’ın önceden yazılı iznini almaksızın şirketin ürün, resim ve logoları ile markalarını kullanamaz. Ayrıca Distribütör, kendi internet sitesinde Max Pine'in ticari unvanını, marka ve benzeri fikri ve sınai haklarını veya kısaltmalarını içeren alan adları kullanamaz, herhangi bir çevrimiçi mecrada Max Pine'in veya diğer Max Pine distribütörlerinin temsilcisi, sözleşmeli ya da maaşlı çalışanı olduğu izlenimi yaratamaz. Aksi takdirde, Max Pine'in uğradığı zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Distribütör, üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal etmesi halinde, Max Pine'ın hiçbir yükümlülüğü olmayacağını ve doğacak zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

8.   Distribütör, internet üzerinden herhangi bir faaliyet yürütmesi halinde faaliyetlerinin tamamında başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Max Pine'ın, Distribütör’ün bu yükümlülüklerine aykin davranması nedeniyle herhangi bir ad altında ceza ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutar Distribütör’e rücu edilecektir.

9.   Distribütör’ün Max Pine Kazanc Planı’na göre prime hak kazanabilmesi için ürünleri Max Pine'dan satın alması gerekmektedir. Distribütör, başka kişilerin distribütör olabilmesi için aracılık ettiğinde, bu kişilerin başarısı ve ürün satışları oranında Max Pine Kazanç
Planı’na göre prime hak kazanır. Prim ödemeleri, Max Pine tarafından yasal kesintiler yapıldıktan sonra Distribütörün banka hesabına yatırılır.

10. Distribütör, tüketicilere satış yapmadan önce kendisine sağlanan iş yeri dışında kurulan sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu tüketiciye imzalatmak ve cayma formunu teslim etmek zorundadır. Distribütör, tüketicinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca on dört (14) gün içerisinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanması durumunda ürünleri geri almak zorundadır. Bu durumda, varsa Distribütör’ün almış olduğu bedeller tüketiciye derhal iade edilir. Distribütör cayma hakkının kullanıldığını Max Pine'a derhal bildireceğini beyan etmektedir.

11. Distribütör, hasarsız, orijinal paketli, açılmamış ve kullanılmamış ürünleri Max Pine'a

iade etme hakkına sahiptir. Distribütörbu iade hakkını ilgili ürünün teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde kullanmalıdır. Aksi halde ürün Max Pine tarafından iade alınmayacaktır.

12. Max Pine, Distribütör ile arasındaki ilişkisinden doğacak alacaklarını, Distribütör’ün kazanmış olduğu prim ve komisyonlara mahsup etme hakkına sahiptir, ancak Distribütör bu tür bir hakka sahip değildir.

13. Max Pine, işbu Sözleşme’nin Distribütör tarafından ihlal edildiğine karar vermesi, Distribütör’ün başka bir doğrudan satış firması için çalışması veya Distribütör’ün başka firmalar adına diğer distribütörlere teklif sunması halinde işbu Sözleşme'yi haklı nedenle feshedebilir. Max Pine, sayılanlar nedeniyle herhangi bir zarara uğrarsa ilgili tutan Distribütör’e rücu edebilecektir.

 

14. Distribütör işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda Max Pine'a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilir. Distribütör’ün, Sözleşme’yi Distribütör olduğu tarihten itibaren altmış (60) gün içerisinde feshetmesi halinde, Max Pine, Distribütör’ün elinde bulunan ve kullanılmamış tüm ürünleri geri alacak; söz konusu malların bedelini ise on dört (14) gün içerisinde iade edecektir. Eğer Distribütör ürünleri satın alırken kendi adına satın aldığını beyan ederse, bu durumda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici olarak on dört (14) gün içerisinde ürünleri iade edebilecektir.

15. Distribütör işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Max Pine'in önceden yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen devir veya temlik edemez. Max Pine ise işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Distribütör’ün onayı olmaksızın kısmen veya tamamen devir veya temlik edebilir.

16. Vefat eden bir Distribütör’ün distribütörlüğünü, yürürlükteki kanunlara, işbu Sözleşme’ye ve Max Pine'ın onayına tabi olmak üzere bir mirasçısına devredilebilecektir. Mirasçı, distribütörlüğü veraset yoluyla elde etmek için başta veraset ilamı olmak üzere Max Pine tarafından talep edilebilecek tüm belgeleri sağlamalıdır. Vefat eden bir kişinin distribütörlüğünün iptal edilmesi için doğrudan Max Pine'a talepte bulunulmalıdır.

17. Bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birisinin geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Tereddüt halinde T.C. Kanunları ve ilgili mevzuat geçerlidir.

18. Bu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19. Distribütör, Max Pine tarafından edindiği ve Max Pine'ın gizli olduğunu belirttiği veya belirtmediği tüm bilgilerinin gizli bilgi statüsünde olacağını ve bu bilgileri distribütörlük süresi içerisinde ya da sonrasında gizli tutmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Distribütör bu bilgileri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi ve distribütörlük faaliyetleri için gerekli olan hususlar dışında başka bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder. Distribütör, gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, Max Pine'ın bu ihlal sebebiyle uğradığı zararların tamamını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. Distribütör, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında elde ettiği, kendisine aktarılan ve/veya kendisinin erişimi bulunan, tüketicilere, müşterilere, diğer distribütörlere, Max Pine çalışanlarına veya sair üçüncü kişilere ait tüm kişisel verileri (bundan böyle "Kişisel Veri" olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle "KVKK" olarak anılacaktır)ve hukuki dayanağını ondan alan ikinci) mevzuat ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurulu (bundan böyle "Kurul" olarak anılacaktır) kararlarına (hepsi birlikte bundan böyle "Veri Koruma Mevzuatı" olarak anılacaktır) uygun şekilde işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

21. Max Pine ile Distribütör, Max Pine ya da Distribütör tarafından başka distribütörler ve tüketiciler hakkında toplanacak Kişisel Verileri işlemektedirler. Veri Koruma Mevzuatı kapsamında işlenen Kişisel Veriler bakımından Max Pine veri sorumlusu, Distribütör ise veri

işleyen konumundadır. Distribütörün veri işlemesine ilişkin görevleri şu şekildedir:
Distribütör, (i) tüketicilerden sipariş verilerini toplamaktan ve bunları sipariş işlemlerinin yürütülmesi için kullanmaktan ve (ii) aracılık ettiği distribütörler hakkında veriler toplamaktan ve bu verileri yalnızca satış/dağıtım amaçlarıyla, özellikle de kendisine bağlı distribütörlere destek vermek amacıyla kullanmaktan sorumludur. Max Pine ise, veri işleme için kullanılacak sistemleri tahsis etmekten sorumludur. Max Pine bu sistemlerle, Distribütörlere ve tüketicilere ait verileri, sipariş işlemlerinin yürütülmesi, distribütörlerin komisyon ücretlerinin ve kademelerinin hesaplanması ve satış/dağıtım amaçlan için işleyecektir. Distribütör, istek üzerine Max Pine'a bu konuda gereğince destek olacaktır. Distribütör, işbu Sözleşme’de ve/veya Veri Koruma Mevzuatı’nda yer alan tüm veri koruma hükümlerine uymayı taahhüt eder. Distribütör ayrıca, resmi denetim makamlarından gelebilecek bilgi taleplerini derhal Max Pine'a iletmeyi taahhüt eder.

22. Distribütör, KVKK uyarınca,   Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
Kişisel Verilere hukuka aylan olarak erişilmesini önlemek, Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak ve bu amaçla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

23. Distribütör, herhangi bir güvenlik ihlali (yetkisiz erişim ve ifşa dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) durumunda derhal Max Pine'ı bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

24. İşbu Sözleşme'de düzenlenen gizlilik, Kişisel Verilerin korunması ve üçüncü kişilere ifşa

Edilmemesine ilişkin yükümlülükler süresizdir ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi devam eder.

25. Distribütör, işbu Sözleşme’nin ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla Kişisel   Verilerinin
Max Pine tarafından işlenebileceği hususunda Max Pine tarafından aydınlatıldığını ve Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin işbu Sözleşme’de yer alan kuralların içeriğini anladığını
kabul ve beyan eder.

26. Distribütör, onay vermesi halinde promosyonlar, toplantılar ve genel bilgilendirme duyurulannın, SMS ve e-posta olarak kendisine gönderileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme'yi okuduğumu, anladığımı, tüm koşullarını kabul ettiğimi ve vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Aksi halde oluşacak tüm hukuki sorumlulukların tarafıma ait olduğunu beyan ve kabul ederim.